Polityka prywatności

ZASADY OCHRONY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, W En Casa szanujemy prawo do prywatności. Pragniemy, aby każdy nasz Klient miał poczucie bezpieczeństwa w zakresie udostępnionych danych osobowych. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

I. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej również „ADO”) jest En Casa Sp. z o.o. Spółka komandytowa. z siedzibą w Warszawie (02-735), ul. Studencka 55, posiadająca nr NIP: 521-388-24-17; (dalej: „ADO” lub „EN CASA”) II. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych, a także przysługujących Państwu uprawnień prosimy o kontakt z ADO pod adresem e-mail: back-office@encasa.pl lub na adres siedziby Administratora.

III. ADO będzie przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu:   

IV. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi pośrednictwa przez En Casa, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług pośrednictwa lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

V. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie:

a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom firmy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania,
b) naszym partnerom, w tym firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, innym agencjom nieruchomości w ramach zawartej umowy współpracy, podmiotom, z usług których korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, notarialnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
c) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo:
a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wyłącznie w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

VII. Podanie danych jest dobrowolne w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą i obligatoryjne, gdy przesłanką przewarzania danych jest zawarta między stronami umowa lub przepis prawa. ADO informuje, że odmowa podania danych osobowych może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie postanowień umowy.

VIII. ADO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane. ADO nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

Poprzez korzystanie z poniższego serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z opisaną poniżej polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z serwisu.

Czym są pliki „cookies”?

Ciasteczka (z ang. cookies) to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe o niewielkim rozmiarze, które są wysyłane przez serwer odwiedzanej strony internetowej i zapisywane na urządzeniu, z którego korzystamy w momencie jej przeglądania. Ciasteczka ułatwiają korzystanie z serwisów internetowych, których zawartość w postaci treści, zdjęć jak również reklam jest lepiej dopasowana pod kątem indywidualnych oczekiwań użytkownika.
Co zyskujemy z plikami „cookies”?

Dzięki zapisanych w plikach "cookies" informacjach, dowiadujemy się więcej o upodobaniach naszych użytkowników, dlatego możemy udoskonalać swój serwis czyniąc go lepiej dopasowanym do potrzeb naszych Klientów. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Zarządzanie plikami „cookies”

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. W zgodzie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.
Użytkownik może w każdej chwili zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików „cookies” na jego urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Proszę pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.

Gromadzenie innych danych

Na naszym serwisie możemy przechowywać także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików „cookies”. Te dane to przede wszystkim adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści zamieszczone w naszym serwisie. Możemy przechowywać także czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Dodatkowo, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę
internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to możemy zbierać informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.