Polityka prywatności En Casa Premium Real Estate

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA PRYWATNOŚCI

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EN CASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Studencka 55, 02-735 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000814148, REGON: 384881595, NIP: 5213882417 (dalej jako: „Administrator”).

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje przepisy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz polskie przepisy wydane w związku z RODO, w tym przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych przepisach.

Administrator przetwarza dane osobowe kontrahentów (w tym klientów) i kontaktów biznesowych zakresie i w celu umożliwiającym nawiązanie i utrzymanie relacji biznesowych (w tym również poprzez wysyłkę materiałów marketingowych), wykonywanie umów oraz wykonywanie ustawowych obowiązków ciążących na Administratorze.

II. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Z Administratorem można skontaktować się:

 1. listownie na adres: Studencka 55, Warszawa 02-735;
 2. przez e-mail: biuro@encasa.pl;
 3. telefonicznie pod numerem: +48600830123.

III. POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od innych osób, w tym naszych (obecnych lub byłych) kontrahentów, klientów, potencjalnych klientów, kontaktów biznesowych, podmiotów i osób z nami współpracujących, ich pracowników, przedstawicieli oraz innych osób działających w ich imieniu. Dane osobowe mogą być także pozyskiwane ze źródeł powszechnie dostępnych lub od organów publicznych.

IV. KATEGORIE POZYSKIWANYCH DANYCH

Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, firma, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego, seria i numer dowodu osobistego, obywatelstwo, stan cywilny, stan majątkowy, dane nieruchomości, cena i typ transakcji, treść wiadomości.

Administrator może przetwarzać również inne kategorie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania danych osobowych i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

V. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Prowadzenie korespondencji, w tym udzielanie odpowiedzi na wysłane do Administratora wiadomości (formularz kontaktowy, korespondencja e-mail, social media, kontakt telefoniczny), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), jakim jest zapewnienie kontaktu osobom zainteresowanym naszą działalnością, prowadzenie komunikacji w związku z prowadzoną działalnością, dbanie o jakość współpracy z klientami, kontrahentami oraz innymi zainteresowanymi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości prowadzenia korespondencji z Administratorem.
 2. Prowadzenia rozmów przed zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (w tym przedstawienie oferty naszych usług zgodnie ze skierowanym zapytaniem), zawarcie i wykonanie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (w tym przeprowadzenie transakcji z zakresu obrotu nieruchomościami) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), jakim jest dokonywanie czynności związanych z prowadzoną działalnością z osobami uprawnionymi/ wyznaczonymi do działania w imieniu lub na rzecz innych podmiotów będących drugą stroną umowy lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą), gdy w/w czynności są podejmowane bezpośrednio z osobą fizyczną, która jest dugą stroną umowy. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w zakresie w jakim ta ustawa znajduje zastosowanie w związku z działaniami zmierzających do zawarcia lub do zawartej z Panią/Panem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie odpowiednio: brak możliwości prowadzenia rozmów z Administratorem (w tym przedstawienia oferty), brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 3. Wykonanie usługi na Pani/Pana zlecenie w zakresie pośrednictwa w załatwieniu spraw urzędowych i innych dotyczących nieruchomości –  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), jakim jest dokonywanie czynności związanych z prowadzoną działalnością z osobami uprawnionymi/ wyznaczonymi do działania w imieniu lub na rzecz innych podmiotów będących drugą stroną umowy lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) gdy w/w czynności są podejmowane bezpośrednio z osobą fizyczną, która jest dugą stroną umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości załatwienia spraw dotyczących nieruchomości w Pani/Pana imieniu.
 4. Podejmowanie działań marketingowych – na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu.
 5. Wysyłka newslettera (e-mail z magazynem ENTRADA) – na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody udzielonej poprzez uzupełnienie formularza zapisu na newsletter oraz kliknięcie w przycisk „Zapisz” (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu.
 6. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, do których jesteśmy zobowiązani jako instytucja obowiązana – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 7. Ustalenie, dochodzenie lub ochrona roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Powyższe prawa mogą być realizowane poprzez wyrażenie stosownego żądania wobec Administratora na adresy kontaktowe wskazane na początku niniejszego dokumentu.

Osobom, których dane osobową są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można odwołać listownie na adres: Studencka 55, Warszawa 02-735 lub przez wiadomość e-mail: biuro@encasa.pl.

Ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w określonym celu, w szczególności przez czas trwania umowy, okres wymagany przepisami prawa, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, do czasu skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych w określonym celu lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest odpowiednio Pani/Pana dobrowolna zgoda lub prawnie uzasadniony interes Administratora.

VIII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. Upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, osoby wchodzące w skład organów Administratora oraz podmioty z grupy Administratora. 
 2. Potencjalni nabywcy i zbywcy nieruchomości, najemcy, wynajmujący, notariusze, urzędy i sądy, agencje nieruchomości.
 3. Pośrednicy, z którymi Administrator współpracuje na podstawie umowy o współpracy w zakresie pośrednictwa w obrocie.
 4. Podmioty przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w tym w szczególności: Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie będące właścicielem oprogramowania pracy pośrednika (System MLS), którego Administrator jest użytkownikiem; dostawcy usług IT, księgowych, rachunkowych, podatkowych, audytowych, prawnych, kurierskich, pocztowych, marketingowych.
 5. Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Podmioty zewnętrzne świadczące usługi, którymi jest Pani/Pan zainteresowana/y, z którymi Administrator współpracuje (np. architekt wnętrz, doradca podatkowy, doradca kredytowy, deweloperzy) – na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią dobrowolnej zgody.

IX. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE DECYZJE

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a wobec osób, których dane dotyczą nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

X. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH POZA EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.